NNRunningTeamMarathonKit

HetNNRunningTeamishéteersteentotnutoe
enigeMarathonTeamterwereld.Enzehebbennuook
eenMarathonKit.Maaralleenvoordeluckyfew
Bekijk case

FashionpackPostNL

PostNLenDaklaPackhebbeneenunieke
engiga-efficiëntepostoplossingontwikkeld
voordemode-enkledingbranche.
EnReynhardmochtbinnenditprachtigeproject
zoweldebrandingalshetverpakkingsontwerpverzorgen!
Bekijk case

ProductdesignénverpakkingsontwerpZorgpin

Daarissiedan!DeZorgpininclusiefcharmanteverpakking!
MetditstijlvollespeldjekanheelgoedzorgendNederland
oppassendewijzeonderscheidenworden.
Hétnieuwesymboolvanwaarderingvoordezorg.
Bekijk case

InterregEuropebrochureKissMe

Euregiolanceerteenprachtignieuwe
algemenebrochurevoorhetKISSMEproject.
Ditinitiatiefgaatbijdragenaaneenbeterbeleid
voorMKBbedrijveninEuropese
grensgebieden.Reynhardisbinnendeze
Europeseaanbestedingalsbureau
geselecteerd.
Bekijk case

InterieurOntwerpGrafischKabinet

VoorhetGrafischKabinetinArnhem
ontwikkeldeReynharddenaam,devolledige
communicatiestijlénhetInterieurontwerp
vandelocatie.Wateenbriljanteklus!
Bekijk case

NieuweMerk-IdentiteitShift

Shiftheefteenfonkelnieuwemerk-identiteit
endaarzijnzeheelblijmee!
DitNijmeegsebureauvoorgedragsverandering
zetzich,sinds2015,invoor
veranderingsprocessenophetgebiedvan
verkeersveiligheid,(duurzame)mobiliteit,
afvalenklimaatadaptatie.
Bekijk case

Verpakkingslijn&BrandingPlazaVenetia

CulinairdesignvoorEuropa!HeelDuitsland,
België,DenemarkenénNederlandworden
geserveerddoorPlazaVenetia,denieuwelijn
mediterraansemaaltijdenvanPlazaFoods.
Bekijk case

DoneervoorParkinson

Hoppa,decampagnestijl“DoneervoorParkinson”
iseenfeit!Insamenwerkingmetwebbureau
Linkuisaansluitendook
defraaiewebsiteontwikkeld.
Bekijk case

VerpakkingslijnInnopastry

Zestaanertochecht,zowelbijdeAlbertHeijn,
dePlus,HoogvlietalsdeJumbo:
deEasy-To-EatFramboosenTropicalwaar
ReynhardhetPackagingDesignvoorheeftgedaan.
Bekijk case

Ontwerpbureau

Reynhard Ontwerp & Communicatie is een grafisch ontwerp- en reclamebureau midden in Nijmegen
dat opdrachtgevers krachtig, ongecompliceerd en strategisch design biedt met heldere boodschap en hoge herinneringswaarde.
Zo worden merken, producten en organisaties geholpen zichzelf beter in beeld te brengen.
De focus ligt daarbij op Packaging Design (verpakkings ontwerp) Merkidentiteit (huisstijl en merkbewaking) en Marketing.

Bekijk werk